Bona Tapa is permanent gesloten.

Per oktober 2021 sloot Bona Tapa definitief haar deuren. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de vele mooie jaren!

Muchos gracias! Moltes gràcies!  

Caroline Julián Labraña


Algemene voorwaarden Bona Tapa catering

Bona Tapa: catering authentieke Spaanse tapas & paellas, live cooking, workshops.

Kamer van Koophandel nummer: 58490388.


In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bona Tapa: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de natuurlijke- of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten met betrekking tot het verstrekken van spijs en drank en/of het ter beschikking stellen van materialen, ruimten en terreinen, met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten; dit alles in de ruimste zin des woords.

Klant / opdrachtgever: de wederpartij van Bona Tapa, de natuurlijke- of rechtspersoon die met Bona Tapa een mondelinge of schriftelijke overeenkomst heeft gesloten.


1. ALGEMEEN

1.1. Bona Tapa stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar klanten / opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren.

1.2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Bona Tapa zijn bevestigd.

1.3. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.

1.4. De offertes zijn vrijblijvend tenzij anders overeengekomen.

1.5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW op voedsel en 21% BTW op verhuur/personeel/alcohol etc., tenzij anders vermeld.

1.6. De looptijd van een optie op een catering, live cooking en/of workshop is 14 dagen.

1.7. Catering, live cooking en/of een workshop wordt uitsluitend verzorgd door Bona Tapa zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Bona Tapa en klant/opdrachtgever.

1.8. De klant/opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen, zoals een drank- of evenementenvergunning.


2. BETALING

2.1. Betaling geschiedt  vooraf, bij levering (contant of middels pin) of per factuur tenzij op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

2.2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Bona Tapa gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.

2.3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van klant / opdrachtgever.

2.4. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.


3. ANNULERINGEN

3.1. Bij annulering van catering, live cooking, workshop en/of verhuur worden te allen tijde € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.2. Bij annulering van catering, live cooking, workshop en/of verhuur 2 tot 1 weken voor de afgesproken arrangementdatum wordt 20% van de totaalprijs inrekening gebracht en vindt er geen levering plaats.

3.3. Bij annulering van catering, live cooking, workshop en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

3.4. Bij annulering van catering, live cooking, workshop en/of verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

3.5. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 7 dagen voor de levering of geplande workshop wijzigen.

3.6. Bona Tapa is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Bona Tapa zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Bona Tapa gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Bona Tapa onder dezelfde voorwaarden aan de klant / opdrachtgever (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. Klant / opdrachtgever heeft het recht het door Bona Tapa geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Bona Tapa kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.


4. SCHADE

4.1. Bij schade aan geleverd materiaal gelieve dit direct bij levering te melden.

4.2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen worden in rekening gebracht.

4.3. Bona Tapa stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

4.4. Verhuur danwel bruikleen van materialen waaronder servies, paellapannen, warmhoudschalen en tafels, dienen bij overnachting droog weggezet te worden.


5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

5.2. Bona Tapa is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect of van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bona Tapa of haar werknemers.


6. OVEREENKOMST MET DERDEN

6.1 De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing, indien Bona Tapa zich verbindt tot het van derden huren van huurzaken en/of van entertainment ten behoeve van de uitvoering van de opdracht voor het leveren van diensten aan de klant.

6.2 Bona Tapa treedt bij het huren van huurzaken en entertainment op als tussenpersoon van de klanten, en verwerpt derhalve elke aansprakelijkheid ten aanzien van de huurzaken en entertainment, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bona Tapa. De klant dient zelf de huurzaken te controleren op juistheid bij in ontvangstname en/of betreden.

6.3 Ingeval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de huurzaken dient de klant aan Bona Tapa de kosten van vervanging van deze huurzaken door nieuwe materialen te vergoeden, tenzij de schade aan Bona Tapa kan worden toegerekend.

6.4 Bona Tapa is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van huurzaken te vrezen valt, c.q. de entertainment redelijkerwijs niet kan worden doorgezet. In dat geval is Bona Tapa niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de klant de huurprijs niet, c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

6.5 De tussentijdse beëindiging heeft tot gevolg, dat beide partijen na het tijdstip, waartegen de overeenkomst is opgezegd, niet langer verplicht zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op voor het tijdstip van beëindiging door Bona Tapa verrichte werkzaamheden, blijven in stand. Dat wil zeggen dat Bona Tapa het recht behoudt om de tot het tijdstip van de beëindiging bestede uren en gemaakte kosten in rekening te brengen.

6.6 Bona Tapa is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de klant / opdrachtgever jegens derden. Bona Tapa zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant / opdrachtgever.


7. LEVERING

7.1. De bezorgkosten bedraagt € 0,35 per kilometer.

7.2. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Nunhemseweg 60 Haelen).

7.3. Bij complete feesten geschiedt bezorging in overleg volgens offerte.

7.4. Bij grote leveringen zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling te vragen.


8. KLACHTEN

8.1. Een klacht met betrekking tot de geleverde diensten en/of producten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen aan Bona Tapa te worden kenbaar gemaakt.

8.2. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting niet op.

8.3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van klant/ opdrachtgever in verband met de klacht.

8.4. Bona Tapa zal trachten uw klacht binnen 7 dagen af te handelen.


9. WORKSHOPS

9.1. Alle bovenstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de workshops.

9.2. Het aantal deelnemers aan een workshop is minimaal 4.

9.3. Het maximaal aantal deelnemers is 15. Als het programma het toelaat kan dit aantal eventueel uitgebreid worden naar meer. Dit na overleg en ter beoordeling van Bona Tapa.

9.4. Een week voor de aanvang van de overeengekomen activiteit dient het aantal deelnemers bekend te zijn bij 

Bona Tapa.

9.5. Is het werkelijke aantal deelnemers tijdens de workshop lager dan in de bevestiging staat vermeld heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.

9.6. Wil de klant / opdrachtgever extra deelnemers laten deelnemen, dan is het ter beoordeling van Bona Tapa of het programma dit toelaat. De extra kosten worden separaat in rekening gebracht.


10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bona Tapa, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.